Thập Bát La Hán

18 vị La Hán là chủ đề vô tận để sáng tác. Dựa trên các câu truyện về các vị A La Hán, Xưởng Phúc Minh tái tạo lại hình ảnh các vị với lối tả thực sinh động như người thật.

18 vị La Hán tượng trưng cho tín ngưỡng đặc thù dân gian. Cuộc đời của các Ngài siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng sanh.

“A la hán” chỉ là phiên âm từ tiếng Phạn Arahat. Chữ Arahat hay A la hán có 3 nghĩa: Sát tặc, Vô sanh và Ứng cúng. 

Chữ Arahat hay A la hán có nghĩa là giết sạch hết giặc phiền não trong tâm. Đồng thời đạt được một trạng thái tâm lý yên tịnh không còn sinh tử luân hồi. Và các Ngài xứng đáng cho trời người cúng dường – đó là 3 ý nghĩa của A la hán.

Danh sách 18 vị A La Hán:

 1. La Hán Ba Tiêu
 2. La Hán Bố Đại
 3. La Hán Cử Bát
 4. La Hán Hàng Long
 5. La Hán Khai Tâm
 6. La Hán Kháng Môn
 7. La Hán Khánh Hỷ
 8. La Hán Khoái Nhĩ
 9. La Hán Kỵ Tượng
 10. La Hán Phục Hổ
 11. La Hán Quá Giang
 12. La Hán Thác Tháp
 13. La Hán Thám Thủ
 14. La Hán Tiếu Sư
 15. La Hán Tĩnh Tọa
 16. La Hán Tọa Lộc
 17. La Hán Trầm Tư
 18. La Hán Trường Mi
Tôn tượng La Hán Tọa Lộc
Tôn tượng La Hán Tọa Lộc
Tôn tượng La Hán Tọa Lộc
Tôn tượng La Hán Tọa Lộc
Tôn tượng La Hán Trường Mi
Tôn tượng La Hán Trường Mi

 

Leave a Reply