GÓC NHÌN

Gia tài giá trị nhất của Xưởng không phải là tịnh tài hay danh tiếng mà là các Mẫu tượng Phật, Bồ tát để lại cho Phật giáo Việt Nam

Theo Kinh Quán Phật Tam Muội Hải: Tượng Phật sẽ thực hành đại Phật sư là nối tiếp Phật thống lãnh chư đệ tử và quảng đại chúng sinh theo pháp môn “tạo tượng cúng dường” như các hóa Phật đồng thanh tuyên nói. 

Điểm này nói lên ý nghĩa là sau khi Phật nhập diệt thì Phật vẫn còn ngự trị đó qua tượng Phật, và năng lực Giác ngộ vô sinh vô diệt cũng như nguyện lực đại bi bất tận của Ngài vẫn ứng theo chúng sinh mà thành các hóa thân bất tận của Phật. Song các hóa thân của Phật trong tương lai đều sẽ quy hướng về tượng Phật, sẽ nương vào tượng Phật làm pháp môn tu tập công đức và quán huệ.


Xem đầy đủ mẫu tượng Phật tại trang Web của Tổ hợp Xưởng: www.tuongphatgo.vn

Leave a Reply