You are currently viewing Tượng Hộ pháp (Tượng Thái tử Kỳ Đà và Bát Bộ Kim Cương) chùa Tây Phương

Tượng Hộ pháp (Tượng Thái tử Kỳ Đà và Bát Bộ Kim Cương) chùa Tây Phương

Hộ pháp là sự ủng hộ chính pháp của Phật và Bồ Tát. Lực lượng ấy, trên từ Phạm Thiên, Đế Thích, Bát bộ quỷ thần, dưới thì từ vua chúa cho tới các người dân đều là người bảo hộ Phật pháp và được gọi là Hộ pháp. Thành công nổi trội về nghệ thuật của bộ tượng Hộ Pháp chính là tượng Thái tử Kỳ Đà và tám pho, hợp thành Bát bộ Kim Cương ở chùa Tây Phương.

1 – Tượng Thái tử Kỳ Đà

Mẫu tượng Thái Tử Kỳ Đà
Mẫu tượng Thái Tử Kỳ Đà

Tượng Thái tử Kỳ Đà ở chùa Tây Phương đã được công nhận là bảo vật quốc gia

2 – Tượng Bát Bộ Kim Cương

Kim Cương là lực sĩ thiên thần, cầm chày kim cương hoặc một thứ vũ khí rắn, đem thần lực để hộ trì Phật pháp, tay kia đặt ở thế quyền. Ở chùa Tây Phương, Tượng Kim Cương gồm 08 pho (Thanh Trừ Tai, Tích Độc Thần, Hoàng Tùy Cầu, Bạch Tịnh Thủy, Xích Thanh Hỏa, Định Trừ Tai, Tử Hiền Thần và Đại Lực Thần). Cả tám vị đều là võ tướng, đứng trên mây, kích thước tương tự nhau. Bản thân tên Kim Cương đã thể hiện tính chất cứng rắn không thể phá vỡ, là vật báu quý nhất và là thứ vũ khí tốt nhất.

Các tượng Kim Cương đều có đầu tượng đội mũ Kim Khôi, mình mặc áo giáp có những biểu tượng gắn với tinh tú, sấm chớp như uy lực của vũ trụ. Áo giáp này còn được gọi là áo giáp Nhẫn Nhục để giữ cho thân tâm trong sáng, kiên trì bảo hộ Phật pháp, vững vàng như kim cương, nên được gọi là Kim Cương.

Tượng có kích thước cao lớn hơn hẳn người thực, ngoài hình cân đối, không những phù hợp với giải phẫu cơ thể mà còn toát ra nội tâm cương nghị mà nhân hậu, áo giáp bó sát thân song ống tay, mép tà áo và dải lụa lại rất bay và mềm mại rõ chất vải lụa, phong cách nghệ thuật này chỉ thấy ở thời Tây Sơn, trước đó chưa có.

– Tượng Kim Cương Thanh Trừ Tai:

Mẫu tượng Kim Cương - Bên Tả- Thanh Trừ Tai
Mẫu tượng Kim Cương – Bên Tả- Thanh Trừ Tai

– Tượng Kim Cương Tích Độc Thần:

Mẫu tượng Kim Cương - Bên Hữu- Tích Độc Thần
Mẫu tượng Kim Cương – Bên Hữu- Tích Độc Thần

– Tượng Kim Cương Hoàng Tùy Cầu:

Mẫu tượng Kim Cương - Bên Tả- Hoàng Tùy Cầu
Mẫu tượng Kim Cương – Bên Tả- Hoàng Tùy Cầu

– Tượng Kim Cương Bạch Tịnh Thủy:

Mẫu tượng Kim Cương - Bên Hữu- Bạch Tịnh Thủy
Mẫu tượng Kim Cương – Bên Hữu- Bạch Tịnh Thủy

– Tượng Kim Cương Xích Thanh Hỏa:

Mẫu tượng Kim Cương - Bên Tả- Xích Thanh Hỏa
Mẫu tượng Kim Cương – Bên Tả- Xích Thanh Hỏa

– Tượng Kim Cương Định Trừ Tai:

Mẫu tượng Kim Cương - Bên Hữu- Định Trừ Tai
Mẫu tượng Kim Cương – Bên Hữu- Định Trừ Tai

– Tượng Kim Cương Tử Hiền Thần:

Mẫu tượng Kim Cương - Bên Hữu- Tử Hiền Thần
Mẫu tượng Kim Cương – Bên Hữu- Tử Hiền Thần

– Tượng Kim Cương Đại Lực Thần:

Mẫu tượng Kim Cương - Bên Tả- Đại Lực Thần
Mẫu tượng Kim Cương – Bên Tả- Đại Lực Thần

Nguồn: Hồ sơ bảo vật quốc gia

Leave a Reply